سشوار مسافرتی سشوار های کوچکی با موتور dcهستند که بیشتر برای کسانی که مسافرت و یا دانشجو هستند بکار میرود